مجموعه کاخ پارسه شیراز

مجموعه کاخ پارسه شیراز

فارس - شیراز

باغ و تالار پذیرایی