مدرس فن بیان و تکنیک های سخنرانی و گویندگی

مدرس فن بیان و تکنیک های سخنرانی و گویندگی

تهران - تهران

آموزشگاه هنری

آموزش خصوصی طراحی و نقاشی

آموزش خصوصی طراحی و نقاشی

تهران - تهران

آموزشگاه هنری

آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

آموزشگاه آزاد سینمایی آپادانا

خراسان رضوی - مشهد

آموزشگاه هنری