مقایسه طرح های ثبت آگهی در نت موج

رایگان

تعداد تصاویر قابل آپلود 1 عدد

درصد نمایش در صفحه اصلی 10 درصد

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 2

دفعات انتقال آگهی به اول لیست تبلیغات 1

نحوه انتقال تبلیغ به اول صفحه دستی

اولویت در جستجوها آخر

اولویت نمایش در دسته مرتبط آخر

نمایش لوگو ویژه روی آگهی

نمایش در بخش آگهی ویژه

نمایش زیر تبلیغات گروه مرتبط

ارسال گزارش بازدید از طریق ایمیل

معرفی سریع به گوگل

حذف تبلیغات مرتبط پایین آگهی

لینک ویژه با ثبت در گوگل

نمایش در قسمت تبلیغات متنی

کارشناسی تبلیغ جهت افزایش بازدید

حذف کلیه تبلیغات مرتبط

یک ستاره

تعداد تصاویر قابل آپلود 1 عدد

درصد نمایش در صفحه اصلی 25 درصد

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 4

دفعات انتقال آگهی به اول لیست تبلیغات 140

نحوه انتقال تبلیغ به اول صفحه خودکار

اولویت در جستجوها پنجم

اولویت نمایش در دسته مرتبط پنجم

نمایش لوگو ویژه روی آگهی

نمایش در بخش آگهی ویژه

نمایش زیر تبلیغات گروه مرتبط

ارسال گزارش بازدید از طریق ایمیل

معرفی سریع به گوگل

حذف تبلیغات مرتبط پایین آگهی

لینک ویژه با ثبت در گوگل

نمایش در قسمت تبلیغات متنی

کارشناسی تبلیغ جهت افزایش بازدید

حذف کلیه تبلیغات مرتبط

دو ستاره

تعداد تصاویر قابل آپلود 2 عدد

درصد نمایش در صفحه اصلی 40 درصد

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 6

دفعات انتقال آگهی به اول لیست تبلیغات 210

نحوه انتقال تبلیغ به اول صفحه خودکار

اولویت در جستجوها چهارم

اولویت نمایش در دسته مرتبط چهارم

نمایش لوگو ویژه روی آگهی

نمایش در بخش آگهی ویژه

نمایش زیر تبلیغات گروه مرتبط

ارسال گزارش بازدید از طریق ایمیل

معرفی سریع به گوگل

حذف تبلیغات مرتبط پایین آگهی

لینک ویژه با ثبت در گوگل

نمایش در قسمت تبلیغات متنی

کارشناسی تبلیغ جهت افزایش بازدید

حذف کلیه تبلیغات مرتبط

سه ستاره

تعداد تصاویر قابل آپلود 3 عدد

درصد نمایش در صفحه اصلی 60 درصد

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 8

دفعات انتقال آگهی به اول لیست تبلیغات 280

نحوه انتقال تبلیغ به اول صفحه خودکار

اولویت در جستجوها سوم

اولویت نمایش در دسته مرتبط سوم

نمایش لوگو ویژه روی آگهی

نمایش در بخش آگهی ویژه

نمایش زیر تبلیغات گروه مرتبط

ارسال گزارش بازدید از طریق ایمیل

معرفی سریع به گوگل

حذف تبلیغات مرتبط پایین آگهی

لینک ویژه با ثبت در گوگل

نمایش در قسمت تبلیغات متنی

کارشناسی تبلیغ جهت افزایش بازدید

حذف کلیه تبلیغات مرتبط

چهار ستاره

تعداد تصاویر قابل آپلود 4 عدد

درصد نمایش در صفحه اصلی 70 درصد

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 10

دفعات انتقال آگهی به اول لیست تبلیغات 350

نحوه انتقال تبلیغ به اول صفحه خودکار

اولویت در جستجوها دوم

اولویت نمایش در دسته مرتبط دوم

نمایش لوگو ویژه روی آگهی

نمایش در بخش آگهی ویژه

نمایش زیر تبلیغات گروه مرتبط

ارسال گزارش بازدید از طریق ایمیل

معرفی سریع به گوگل

حذف تبلیغات مرتبط پایین آگهی

لینک ویژه با ثبت در گوگل

نمایش در قسمت تبلیغات متنی

کارشناسی تبلیغ جهت افزایش بازدید

حذف کلیه تبلیغات مرتبط

پنج ستاره

تعداد تصاویر قابل آپلود 5 عدد

درصد نمایش در صفحه اصلی 80 درصد

تعداد کلمات کلیدی برای آگهی 12

دفعات انتقال آگهی به اول لیست تبلیغات 364

نحوه انتقال تبلیغ به اول صفحه خودکار

اولویت در جستجوها اول

اولویت نمایش در دسته مرتبط اول

نمایش لوگو ویژه روی آگهی

نمایش در بخش آگهی ویژه

نمایش زیر تبلیغات گروه مرتبط

ارسال گزارش بازدید از طریق ایمیل

معرفی سریع به گوگل

حذف تبلیغات مرتبط پایین آگهی

لینک ویژه با ثبت در گوگل

نمایش در قسمت تبلیغات متنی

کارشناسی تبلیغ جهت افزایش بازدید

حذف کلیه تبلیغات مرتبط

تعرفه ثبت تبلیغ در نت موج

 آگهی رایگان: یک ماهه -

 آگهی یک ستاره: یک ماهه 3,000 تومان

 آگهی دو ستاره: 1 ماهه 4,000 تومان

 آگهی سه ستاره: 1ماهه 5,000 تومان

 آگهی چهار ستاره: یک ماهه 7,000 تومان

 آگهی پنج ستاره: یک ماهه 10,000 تومان

 آگهی آگهی ممتاز: آگهی ممتاز 4,000 تومان

 آگهی ثبت لینک درسایت: ثبت لینک در سایت 20,000 تومان